Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

jeudi, 01 juillet 2010

Collectiu Emma : Message à l'ensemble de la presse mondiale

Benvolgut/da,
 
Després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'Estatut del passat 28 de juny, el Col·lectiu Emma vol clarificar algunes afirmacions aparegudes en la premsa internacional. Per això s'ha fet la nota "The Spanish Constitutional Court ruling on the Catalan Statute and its political implications".

En aquesta nota primer expliquem el procés d'el·laboració de l'Estatut i el procés escrupulosament democràtic que s'ha seguit: una àmplia majoria de diputats el van aprovar en el Parlament de Catalunya; després d'una significativa retallada a Madrid, el Parlament espanyol també el va aprovar; i finalment els catalans el van aprovar en referèndum. Tot i que l'Estatut va ser demonitzat pels mitjans espanyols i per polítics de totes les tendències, i es va arribar a realitzar un boicot als productes catalans, de fet l'Estatut pretenia un encaix de Catalunya dins d'Espanya: l'Estatut aprovat en el Parlament català ja introduia concessions importants per aconseguir ser aprovat per àmplia majoria, i la retallada posterior a Madrid va fer qüestionar a molts catalans si valia la pena tenir aquell Estatut. Per això l'Estatut va ser aprovat sense entusiasme per una àmplia majoria en un referèndum.


Tot i que l'Estatut estava significativament retallat, va ser recorregut davant el Tribunal Constitucional pel Partit Popular i pel Defensor del Poble, un històric militant socialista.


Aquesta era la situació fins aquesta setmana, on la sentència de l'Estatut ha deixat satisfets a gairebé tothom a Madrid: el Partit Popular afirma que s'han retallat els aspectes més significatius de l'Estatut, i el Partit Socialista afirma que al retallar-se un reduït número d'articles, l'Estatut era en la seva major part constitucional.


A Catalunya la visió és radicalment diferent: no s'entén com un òrgan judicial parcial i desprestigiat pot pervertir el procés escrupulosament democràtic que s'ha seguit; tot el número d'articles retallats és reduït, aquests eren una part fonamental del nou Estatut; la tímida referència a l'equitat fiscal entre comunitats autònomes ha estat eliminat; i les refereències a la identitat nacional de Catalunya, per a què quedin les coses clares, s'acompanya ara amb vuit referències a la "indisoluble unitat d'Espanya".


El missatge del Tribunal Constitucional, confirmat pel President Zapatero, és que aquests són els límits que els catalans poden esperar en la seva pertinença a Espanya, que no existeix possibilitats d'incrementar l'autogovern, i que no és possible aconseguir un encaix de Catalunya a Espanya beneficiós per les dues parts.


Aquesta línia dura, no obstant, se'ls pot girar a la contra: cada vegada més catalans pensen que la porta espanyola s'ha tancat definitivament per ells, i que la millor opció és engegar un procés nou per separat. O com deia el Professor Xavier Sala-i-Martín fa uns dies: "Spain, game over"

--
Col·lectiu Emma
http://emma-col-cat.blogspot.com


El Col·lectiu Emma som un grup de catalans que volem que el món ens conegui com som, no com diuen que som. Per això volem respondre a visions esbiaixades que es donin sobre els catalans a la premsa internacional. També volem reservar un espai per a les opinions favorables que trobem en diaris de paper o electrònics que tenen ressò internacional.

Col·lectiu Emma is a network of Catalan professionals living in different countries who have made it their job to try and set the record straight on news items published in the international press relating to different aspects of the Catalan economy and society.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Après la décision politique du «Tribunal Constitucional» espagnol sur le Statut, le 28 juin dernier, le Col·lectiu Emma veux clarifier quelques afirmations apparues dans la presse internationale. Pour cela nous avons fait une note anglosaxone "The Spanish Constitutional Court ruling on the Catalan Statute and its political implications".
Dans cette note, premièrement, nous expliquons le processus d'élaboration du Statut et le processus scrupuleusement démocratique qui s'en suivit: une ample majorité de députés l'ont approuvé au Parlament de Catalunya; Après la significative «retallada» à Madrid, le Parlement espagnol l'a approuvé aussi ; et finalement les Catalans l'ont voté lors d'un référendum. Pour achever, le Statut sera démonisé par les moyens de communication et par le système politique de toutes tendances, et ils sont même arrivé jusqu'au boycot de produits catalans, les faits sur le Statut pretendaient de faire pression sur la Catalogne en Espagne: Le Statut approuvé dans le Parlament catalan déjà apportait des concessions importantes afin d'obtenir l'approvation d'une grande majorité, e la «retallada» portérieure à Madrid fera s'interroger beaucoup de Catalans s'il vallait une peine, celle d'avoir un Statut. Ainsi le Statut a été approuvé avec un grand enthousiasme par une ample majorité lors d'un référendum.
Et au final, le Statut a été «retallat» (censuré) significativement, il a eté poursuivi devant le Tribunal Constitucional par le Partido Popular et le Defensor del Pueblo, un militant historique socialiste.
 
Ceci était la situation jusqu'à la fin de la semaine dernière, au moment ou la sentence sur le Statut a laissé satisfait tout le monde à Madrid : Le Partido Popular affirme que ont été taillé les aspets les plus significatifs du Statut, et le Partido Socialista affirme que n'ont été taillé qu'un nombre réduit d'articles, le Statut devint ainsi pour sa majeure partie constitutionnel.

En Catalogne la vision est radicalement diferente: On ne comprend pas pourquoi un organe judicière partiel et discrédité puisse pervertir un processus scrupuleusement démocratique, celui que fut suivi; parmi les numéros des articles supprimés, ce peu d'articles étaient fondamentaux pour le nouveau Statut; la timide référence à l'équité fiscale entre les communautés autonomes a été éliminé ; e les références à l'identité nationale de Catalogne, pour que les choses soient claires, s'accompagne maintenant avec huit références sur "indissoluble unité d'Espagne".

Le message du Tribunal Constitucional, confirmé par le President Zapatero, est que ceci forment les limites que les Catalans peuvent espérer dans leur appartenance à l'Espagne, qu'ils n'existent plus d'autres possibilités de développer des autogovernements, et que il n'est pas possible d'obtenir un quelconque progrès d'une Catalogne en Espagne, progrès qui bénéficieraient aux deux parties.

No obstant, il faudra en conclure: chaque fois un peu plus de Catalans pensent que la porte d'Espagne s'est fermée définitivement pour eux, e que la meilleur option es d'engager un processus nouveau de séparation. Le disait le Professeur Xavier Sala-i-Martín voilà quelques jours: "Spain, game over" (Espagne, fin de partie)

 

http://emma-col-cat.blogspot.com/2010/07/spanish-constitu...
http://emma-col-cat.blogspot.com/2010/07/sobre-la-nota-en...

 

Les commentaires sont fermés.